Internationalt

Målsætning for arbejdet med ”Den internationale Dimension”

Målet er at:

 • Eleverne opnår forståelse og respekt for andre kulturer.
 • Eleverne bliver bevidste om deres egen kulturs værdier.
 • Eleverne bliver i stand til at kunne begå sig i internationale sammenhænge
 • Eleverne oplever sig selv som en del af en globaliseret verden
 • Etablere ægte kommunikationssituationer, der fremmer elevernes lyst til og motivering for at lære fremmedsprog.
 • Styrke elevernes sproglige kompetencer.

1. fase: (1-2.kl)
Kendskab til navnene på verdensdelene.
Kende navnene på de nordiske lande og ti andre europæiske lande og genkende deres flag.
Etablering af kontakt til partnerklasser (IT) i NY Sorø Kommune. Præsentation af sig selv.

2. fase: (3-5.kl)
Genkende nordiske sprog og engelsk, tysk og fransk (på bånd/CD).
Kende navnene på alle Europas lande og hovedstæder. Kende navne på de vigtigste bjerge, floder, søer og byer i partnerlande.
Kende et folkeeventyr fra partnerlandene.
Fortsætte netværkssamarbejdet med partnerklasserne i NY Sorø Kommune med henblik på:

 • at kunne formidle viden om egne traditioner og interesser
 • at blive bevidst om egen baggrund og kultur
 • at øve beskrivelse af hjem, skole og nærområde

Evt. foretage en ”udveksling” med en dansk skole.

6. kl.:
Modtage gæster (8. klasses udvekslingselever) på besøg i klassen.
Ved hjælp af spørgsmål på engelsk skaffer de sig information om det pågældende land.
Mindre fælles emne (2-3 uger) med udveksling af viden om:

 • hvordan elever i partnerlande bor, spiser (til daglig og til fest)
 • hvordan vejret er på forskellige årstider
 • hovederhverv i partnerlandene.
 • statsoverhovedernes navne
 • populær musik
 • fælles interesseområder

Områderne belyses via generel kontakt (Webcam – IT) på engelsk til udenlandske partnerskoler.
Fremstille en ret fra partnerlandene på basis af opskrifter oversat til engelsk.

7. kl.:
Lille emne (2 uger) med følgende indhold:

 • viden om det politiske system i partnerlandene
 • viden om højtider og religiøse ceremonier i partnerlandende
 • holde et foredrag om partnerlandene på engelsk (herunder inddrages de indhentede oplysninger fra 6.kl)

Der etableres personlig kontakt (IT) mellem de danske elever og udenlandske elever.

8.kl.:
Den personlige kontakt fortsætter.
Partnerskolerne aftaler indbyrdes indholdet i et mindre fælles emne, f.eks. ”Ung i ….”
Udveksling med en klasse i et af partnerlandene.

Resultat:
Kulturforståelse
Samfundsforståelse
Sprogforståelse

Lokal Handleplan:
Arbejdet med Den Internationale Dimension på Stenlille skole betyder, at alle elever/klasser i deres skoletid deltager i internationalt samarbejde, både i form af kontakt/undervisningsprojekter vis E-mails, og i form af klasseudvekslinger.

Hele skolen/kommunen:
Alle elever deltager på et eller andet tidspunkt i deres skolegang i et undervisningsforløb om det flerkulturelle Danmark.
Alle elever møder flere gange i løbet af deres skolegang udenlandske gæstelærere, med forskellig kulturbaggrund.
Den internationale dimension skal medtænkes løbende i undervisningen, hvor det er relevant, jf. skolens værdigrundlag.

Arbejdet med den Internationale Dimension på Stenlille skole betyder for lærerne at:

 • Der tilknyttes en sprogassistent til skolen af minimum 14 dages varighed hvert år.
 • Sprogassistenten ansættes i fællesskab med de andre skoler i kommunen.
 • Hvert år deltager 2-3 lærere og koordinatoren i nationale og internationale konferencer, der handler om Det Internationale arbejde.
 • Skolen tilstræber, at der indgår lærerudveksling.
 • Der udpeges en koordinator på skolen/kommunen, der har til opgave at holde sig orienteret med udviklingen på området, samt hjælpe til med ansøgninger til diverse projekter.
 • Koordinatoren deltager i det lokale netværk og er bindeled mellem de forskellige afdelinger/skoler i kommunen.
 • Skolen indgår i skoleprojekter med en eller flere skoler i udlandet.